Asi jste už slyšeli o té zázračné lince na zpracování plastů, která nejen Chomutov ekologicky zbavuje umělohmotných odpadů. To, co vypadá jako zázrak vědy, se ale ve skutečnosti nemusí lišit od běžné spalovny se všemi negativy. Přesto vedení města dělá vše pro to, aby se provoz rozšířil. Přečtěte si, co o záměru zatím víme.

Časová osa:

 • Společnost ADI OIL s.r.o. předložila dne 18. 10. 2017 Ministerstvu životního prostředí oznámení záměru „Výroba minerálního oleje Šternberk“.

 • Záměrem společnosti ADI OIL s.r.o. bylo vybudovat jednotku na výrobu minerálního oleje z plastů. Maximální kapacita jednotky byla 348 tun zpracovaných plastů za rok.

 • Ministerstvo životního prostředí zahájilo 30. 10. 2017 tak zvané Zjišťovací řízení, jehož smyslem je rozhodnout, zda předložený záměr vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Oznámení o zjišťovacím řízení bylo zveřejněno na úřední desce Olomouckého kraje 6. 11. 2017.

 • Občané, samospráva (obce a kraj) a příslušné úřady se mohli k záměru vyjádřit do 27. 11. 2017.

 • K záměru se vyjádřil Olomoucký kraj, Město Šternberk, Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, Odbor životního prostředí městského úřadu Šternberk, Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, Odbor ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí, Hnutí Duha, Spolek Arnika a 100 zástupců veřejnosti.

 • Z výše uvedených jen Olomoucký kraj, Krajská hygienická stanice a Česká inspekce životního prostředí neměli k záměru připomínky. Ostatní požadovali buď návrh doplnit o podrobnosti, nebo rovnou žádali posouzení vlivu na životní prostředí.

 • Významné bylo rozhodnutí Rady města Šternberk nesouhlasit s provozováním uvedené technologie a požadovat posouzení jejího vlivu na životní prostředí. Rada tak učinila na základě posudku odborníků, který si nechala vypracovat Ústavem procesní a zpracovatelské techniky ČVÚT.

 • Ministerstvo životního prostředí 13. 12. 2017 na základě předložených připomínek rozhodlo, že návrh vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí – EIA. Ve zdůvodnění rozhodnutí je výslovně uvedeno, že úřad takto rozhodl na základě mnoha připomínek včetně připomínek od 100 občanů.

 • V roce 2019 firma ADI OIL s.r.o. oznámila, že od záměru ve Šternberku ustupuje. Proces posouzení vlivu technologie na životní prostředí nikdy neproběhl.

 • V roce 2019 již ale firma ADI Fuel a.s. testovala technologii depolymerizace plastů v malém provozu v areálu firmy ACTHERM Distribuce s.r.o. provozující chomutovskou teplárnu. V 27.3.2019 také došlo k požáru tohoto provozu a zpráva o zásahu hasičů se dostala do médií.

 • Protože provoz nebyl deklarován jako průmyslový, ale jako výzkumný, nedošlo k zjišťovacímu řízení a ani k posouzení vlivu na životní prostředí.

 • 4. 2020 Rada města Chomutova schválila pronájem 6000 m2 v areálu bývalé skládky na Pražské ulici firmě ADI Fuel a.s. na vybudování kontejnerové technologie na depolymerizaci plastů. Dle zápisu nebyla k tomuto bodu při jednání rady žádná diskuse.
 • Případnými zdravotními riziky se Rada města vůbec nezabývala. Při dotazech na jednání zastupitelstva 14.9.2020 jen jediný radní (Jiří Weber) uvedl, že bude požadovat posouzení vlivu na životní prostředí.

 • 2021 zahájilo Ministerstvo životního prostředí Zjišťovací řízení k záměru „Provozní jednotka ověření kontinuální výroby olejů z plastů“, který oznámila firma POL OIL CZ s.r.o. Podle zaslaného záměru by kapacita budované technologie byla 1320 tun zpracovaných plastů za rok. Technologie by byla na 6000 m2 pronajatých Radou města Chomutova 27. 4. 2020.

 • Oznámení firmy POL OIL CZ s.r.o. je co do rozsahu textu mnohem obsáhlejší než oznámení firmy ADI OIL s.r.o. ve Šternberku, popis technologie se však neliší.

 • Zjišťovací řízení bylo vyvěšené na úřední desce krajského úřadu 6. 9. 2021. Vyjádření institucí i občanů je možné podat do 30 dnů od vyvěšení.

 • Nezávisle na zveřejněném záměru Rada města Chomutova 7. 9. 2021 schválila pronájem dalších téměř 20 hektarů pozemků v areálu bývalé skládky v ulici Pražská firmě ADI Fuel a.s. za účelem „vybudování několikanásobně většího ostrého provozu.“

 • Na jednání zastupitelstva 13. 9. 2021 byli radní dotázáni, zda budou za město požadovat posouzení vlivu na životní prostředí. Ani jeden radní přímo neuvedl, že bude posouzení požadovat.

 • Firmy ADI OIL s.r.o., ADI Fuel a.s., ACTHERM Distribuce s.r.o. a POL OIL CZ s.r.o. jsou personálně propojené a všechny sídlí na stejné adrese.

Popis záměru a souvislosti:

Plán předpokládá vybudování technologie na depolymerizaci plastů s kapacitou 1320t plastu za rok. Zdrojem by měl být předtříděný plast z firmy Ekoselect a.s. respektive jen PE (polyetylen), PP (polypropylen) a PS (polystyren). Předtříděný plast bude znovu tříděn, následně rozdrcen a poté v uzavřeném systému bez přístupu vzduchu ohříván až na cca 400-420 st.C. Při této teplotě dojde k rozložení vazeb v molekulách polymeru a vzniku kratších fragmentů kapalného skupenství. Tento výstup ve formě kapaliny je dále označován jako plastový olej. Dle oznámení se 5-15% plastů přemění na plyn, který se bude na místě spalovat v kotli. To odpovídá spálení 66-198 tun plastů ročně. Pro srovnání: Roční produkce plastů v Chomutově je v posledních letech kolem 580 tun (700tun při započítání spádových obcí). Plasty tedy bude nutné do Chomutova svážet. Dle podané žádosti bude získaný „plastový olej“ použitelný jako surovina pro rafinerie a petrochemii. Vyjádření konkrétní rafinerie či petrochemického závodu, který se zavazuje olej z plastů odebírat, není součástí oznámení a další osud oleje tak není jasný. Vzhledem k tomu, že skupina ADI je i provozovatelem teplárny v Chomutově, je zde riziko, že olej bude používán jako palivo v této teplárně. Obecně je technologie tepelné úpravy plastů na olej a jeho následné spálení označována jako spalovna v přestrojení.

Rizika pro zdraví a životní prostředí:

Z hlediska bezpečnosti pro životní prostředí a zejména zdraví obyvatel je zásadní znečištění teoreticky homogenních plastů (PE, PP, PS) různými nečistotami a přídavnými látkami. Rizikové jsou zejména příměsi s obsahem halogenů.

Jedním zdrojem znečištění jsou organické nečistoty na obalech a příměsi jiných plastů (např. PVC). Z toho pohledu je významné že v předloženém záměru zcela chybí popis technologie třídění a čištění vstupních plastů a kontrola jejich kvality. Případné čištění či praní plastů ani není v popisu technologie uvedeno.

Druhým zdrojem znečištění jsou příměsi, které jsou do průmyslově vyráběných výrobků z PE, PP a PS přidávány již při výrobě (barviva, lepidla, stabilizátory, retardanty hoření). Tyto příměsi nelze odstranit žádný tříděním, neboť jsou součástí plastu již z výroby.

Vzhledem k tomu, že příměsi z výroby nelze z plastů odstranit a rovněž nelze zajistit ani 100% účinnost třídění plastů, je riziko, že při spalování odpadního plynu v množství  66-198t ročně bude docházet i k uvolňování toxických produktů jako jsou dibenzodioxiny (PCDD), dibenzofurany (PCDF) a polychlorbifenyly (PCB). Významný je rovněž fakt, že sloučeniny chloru a síry působí jako katalytické jedy a ruší aktivitu platinového katalyzátoru, který má zajistit bezpečnost spalování.

Přístup místní samosprávy:

Nápadný je diametrálně odlišný postup Rady města Šternberk a Rady města Chomutova. Radní ve Šternberku se aktivně zajímali o rizika technologie a nechali si dokonce zpracovat posudek odborníky z ČVUT. Na základě tohoto posudku požadovali posouzení vlivu na životní prostředí.

Radní v Chomutově se riziky technologie vůbec nezabývali a to i přes to, že informace ze Šternberka již byly známy. Pronájem byl posuzován jen z hlediska ekonomické výhodnosti a případné posouzení rizik odborníky požadoval jen jediný radní. Zda budou za město požadovat posouzení vlivu na životní prostřední nikdo z radních na jednání zastupitelstva nepotvrdil.

Tady si stáhněte vzor připomínky, kterou k záměru může podat každý občan.